מכלול נושאי ההנדסה, מהגדרת הבעיה והמוצר, תהליכי התכנון ותוכניות עבודה, סקרי תכנון, הנדסת מערכת צמצום פגיעה באדם ובסביבה, הנדסה הפוכה, בטיחות,