הטיפול  בשפכים, הטיהור והפקת קולחים, שימוש בקולחים להשקייה. צריכת האנרגיה והשלכות סביבתיות.  

מי הקולחין כמקור מים חלופי - מענה למצוקת המים. פרק זה עוסק בתהליך אותו עוברים השפכים, מצאתם ממערכת הביוב הביתית, דרך  זו העירונית העירונית ועד המט"ש. מוסברים בהרחבה התהליכים הטכנולוגיים והביולוגיים במתקן זה - ופירוט השימושים של מים אלו בגמר הטיפול