Rotary Hands Across Water

נוער שותה מים ודעת 

Rotary Hands Across Water


תכנית הלימוד מקרבת את הנוער למצוינות הישראלית בתחום המים, מציעה למידת חקר רב תחומית ומשמעותית במדע וטכנולוגיה, מתמטיקה, פיסיקה, ביולוגיה, כימיה, גיאוגרפיה וסביבה, היסטוריה ומורשת, מתאימה לכל המגזרים בישראל ומקדמת שיתוף פעולה בינהם.

    Site news